An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM)

 
CÚLRA 
 

Bunaíodh SFGM i Meán Fómhair 2010 mar sheirbhís tacaíochta trasearnála, chineálach, chomhtháite do scoileanna. Bunaíodh an eagraíocht nuair a rinneadh cónascadh agus athstruchtúrú ar roinnt seirbhísí neamhspleácha a oibríonn faoin SFGM anois, agus iad ag cur a gcuid seirbhísí ar fáil do scoileanna i gcomhthéacs fhís agus mhisean ginearálta an SFGM.  Is é an SFGM an tacaíocht aonair is mó sa tír a chuireann deiseanna foghlama gairmiúla ar fáil do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile i réimse ábhar a bhaineann le hoideolaíocht, leis an gcuraclam agus le hoideachas.

 

Sa lá atá inniu ann, clúdaíonn an SFGM réimse fairsing tacaíochtaí a chuireadh roinnt seirbhísí tacaíochta agus cláir aonair ar fáil roimhe seo, lena n-áirítear:

 

 • An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna (SFGB)
 • An tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal (STDL) 
 • Seirbhís Forbartha Ceannaireachta (SFC)
 • Pleanáil um Fhorbairt Scoile (PFS)
 • An Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF)
 • An Idirbhliain 
 • Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh (CSTS)
 • Breith ar an Léitheoireacht
 • Breith ar an Matamaitic
 • An tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal don Ghaeilge (STDL Gaeilge)
 • Ionad Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas (NCTE) ar a dtugtar SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas anois.
 • Corpoideachas na Sraithe Sóisearaí
 • Seirbhís Tacaíochta don Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS).

Cuireann obair SFGM le feabhas a chur ar an scoil ach cleachtas machnamhach a chothú trí phróiseas féinmheastóireachta do scoileanna agus le forbairt leanúnach a chur ar fáil do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile le réimse samhlacha forbartha gairmiúla leanúnaí.

 

I measc thosaíochtaí na Roinne Oideachais agus Scileanna sna blianta amach romhainn tá cur i bhfeidhm na dtograí chun Litearthacht agus Uimhearthacht a fheabhsú i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Áirítear i measc príomhthosaíochtaí eile ceannaireacht scoile, féinmheastóireacht scoile, measúnú, ICT don teagasc agus don fhoghlaim, cuimsiú, sláinte agus folláine agus ábhair agus cláir iar-bhunscoile. Bíonn na tosaíochtaí sin mar bhonn eolais d’obair SFGM agus cuirtear i ngnímh iad in obair fhoirne aonair ar fud na heagraíochta.

 

 

Tá sé mar aidhm ag SFGM forbairt ghairmiúil agus tacaíocht  ardchaighdeáin a sholáthar a chuireann ar chumas múinteoirí agus scoileanna an t-oideachas is fearr is féidir a chur ar fáil do gach dalta/scoláire.

 

Is é ár misean tacú le múinteoirí mar chleachtóirí machnamhacha trí raon deiseanna agus tacaíochtaí forbartha gairmiúla a chumasaíonn foghlaim múinteoirí, le comhoibriú agus le cleachtas bunaithe ar fhianaise a chur ar fáil, agus béim á leagan ar na nithe seo:

 

 • curaclam agus oideolaíocht
 • modheolaíochtaí foghlama agus teagaisc
 • feabhsú scoile agus féinmheastóireacht scoile
 • ceannaireacht scoile, cultúr agus foghlaim a stiúradh
 • leas an dalta/scoláire agus an mhúinteora
 • teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide 

Is é an sprioc fhoriomlán do SFGM ná go dtabharfar aitheantas go forleathan dúinn mar sholáthraí nuálach freagrúil iontaofa na forbartha gairmiúla leanúnaí agus na tacaíochta do mhúinteoirí agus do scoileanna.

 

 

 

 

Cuireann SFGM  forbairt ghairmiúil leanúnach agus tacaíocht ar fáil trína foireann múinteoirí, idir mhúinteoirí bunscoile agus mhúinteoirí iar-bhunscoile, atá ar iasacht óna scoileanna chun oibriú le SFGM. Tugann ár bhfoireann um Theicneolaíocht san Oideachas eolas teicniúil oideolaíoch agus scileanna teicniúla oideolaíocha don eagraíocht chun raon leathan tacaí do scoileanna a chur ar fáil – féach ar  www.pdsttechnologyineducation.ie . Is é seo a leanas struchtúr an SFGM agus na róil sa tseirbhís:

 
Bainistíocht Shinsearach  

 

Ciara O'Donnell

Stiúrthóir Náisiúnta

Múinteoir bunscoile is ea Ciara atá ar iasacht ó Scoil Nano Nagle i gCluain Dolcáin, Baile Átha Cliath áit inar oibrigh sí mar Chomhordaitheoir Teagmhála Baile is Scoile ar feadh sé bliana. Bhí Ciara ar iasacht chuig  Clár Tacaíochta an Churaclaim Bunscoile i dtosach sa bhliain 2005 mar chuiditheoir don Churaclam Bunscoile athbhreithnithe. Sa bhliain 2006, ceapadh Ciara mar Chomhordaitheoir Náisiúnta  do Stair, Tíreolaíocht agus Eolaíocht leis an PCSP. Ceapadh  í  mar Leas-Stiúrthóir d’ Fhorbairt Churaclaim don tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil nuabhunaithe sa bhliain 2008. Nuair a bunaíodh an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM), bhí róil aici mar Chomhordaitheoir Náisiúnta DEIS agus mar Chomhordaitheoir Réigiúnach d’Aonaid Oideachais réigiún 1 agus 2. D’éirigh Ciara ina Leas-Stiúrthóir ar Thaighde agus Dearadh  in 2012 sular ceapadh í mar  Stiúrthóir Náisiúnta na seirbhíse  sa bhliain 2014.

Martin Barrett

Leas-Stiúrthóir

Gnóthaí Eagraíochta

Tá Martin ar iasacht faoi láthair ó Scoil Cheoil de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí áit ina raibh sé mar Leas-Phríomhoide. Tá taithí fhairsing phroifisiúnta náisiúnta agus idirnáisiúnta  ag Martin  in earnálacha na n-ealaíon, an chultúir agus an oideachais. Maidir le forbairt ghairmiúil leanúnach, bhí Martin mar chuid de Fhoireann Tacaíochta Curaclaim Ceoil le linn na 1990idí I ndiaidh dó taithí fhorleathan a fháil mar mhúinteoir ceoil iar-bhunscoile, bhí post léachtóra ag Martin in Oideachas Ceoil ag Coláiste an tSrutháin Mhilis ag Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.  Bhí sé ina éascaitheoir ceoil/oideachais  le heagraíochtaí éagsúla lena n-áirítear Cumann Náisiúnta na gCór, Cumann Múinteoirí Ceoil Iar-Bhunscoile, The International Society for Music Education agus an EU Japan Fest.

 

Anthony Kilcoyne

Leas-Stiúrthóir

Teicneolaíochtaí Digiteacha

Múinteoir iar-bhunscoile is ea Anthony atá ar iasacht chuig SFGM, ó 2011, ó Choláiste Ardeaspag McHale, Tuama. Mar chomhairleoir le SFGM, thacaigh Anthony le scoileanna chun díriú ar fheabhsú teagaisc agus foghlama ar fud an churaclaim, trí litearthacht, agus uimhearthacht, clár féinmheastóireachta scoile, cláir tacaíochta DEIS agus comhtháthaithe teicneolaíochta. Ceapadh Anthony mar Cheannaire Foirne Ceannaireachta Scoile don SFGM sa bhliain 2013, post inar chomhordaigh sé deiseanna forbartha gairmiúla do mhúinteoirí agus do dhaoine a bhí ag iarraidh a bheith ina múinteoirí, agus féinmheastóireacht scoile. Ceapadh mar Leas-Stiúrthóir do na Teicneolaíochtaí Digiteacha é i nDeireadh Fómhair 2017.

 

Conall Ó Breacháin

Leas-Stiúrthóir

Beartas, Taighde

agus Dearadh

Múinteoir bunscoile is ea Conall atá ar iasacht ó Bhunscoil Naomh Fionntán i gCill Fhionntain.  Bhí sé ag obair ar Chlár Tacaíochta an Churaclaim Bunscoile sa bhliain 2006 mar  chuiditheoir Gaeilge. I ndiaidh bunú na Seirbhíse um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna, d’oibrigh Conall mar chomhairleoir don mheasúnú agus bhí sé mar bhall d’fhoireann nuabhunaithe comhairleoirí DEIS. Lean Conall ar aghaidh ag obair i gcomhthéacs DEIS nuair a bunaíodh SFGM agus bhí sé mar bhall  d’fhoireann litearthachta SFGM ar dearadh agus ar cuireadh forbairt ghairmiúil maidir le gach gné de litearthacht, lena n-áirítear féinmheastóireacht scoile, ar fáil. Ceapadh Conall mar Cheannaire Foirne Gníomhach i Litearthacht Bhunscoile in Aibreán 2015 sular ceapadh é mar Cheannaire Foirne do Theangacha Bunscoile i mí Mheán Fómhair 2015.  I mí Dheireadh Fómhair 2017 thosaigh sé i bpost mar Leas-Stiúrthóir Náisiúnta agus bhí sé freagrach as taighde agus as dearadh.  

 

Annette Cregan

Leas-Stiúrthóir

 Oibríochtaí agus Comhtháthú Seirbhíse

Múinteoir bunscoile is ea Annette atá ar iasacht ó Scoil Náisiúnta Mhainistir, i gCo. Luimnigh áit ar oibrigh sí mar mhúinteoir príomhshrutha ranga. Tháinig Annette chuig an SFGM ar iasacht sa bhliain 2012  agus thug sí tacaíocht sa litearthacht agus i gcúrsaí TFC do scoileanna. D’oibrigh Annette mar Cheannaire Foirne Gníomhach don Litearthacht sa bhliain 2013. Ceapadh í mar Cheannaire Foirne don Uimhearthacht in 2014 sular ceapadh í mar Leas-Stiúrthóir Oibríochtaí agus Comhtháthú Seirbhíse i mí Iúil 2015

Orla McKiernan

Leas-Stiúrthóir (Gníomhach)

 Oibríochtaí agus Comhtháthú Seirbhíse

Múinteoir bunscoile is ea Orla ar iasacht ó Scoil Náisiúnta Mhuire i dTamhlacht áit ar mhúin sí mar mhúinteoir ranga agus mar mhúinteoir acmhainní. Thosaigh Orla ag obair le SFGM sa bhliain 2013 mar Chomhairleoir Uimhearthachta ag tacú le múinteoirí le cur chun feidhme  an churaclaim matamaitice Bunscoile agus ag cabhrú le scoileanna leis an bpróiseas féinmheastóireachta don Uimhearthacht. I mí Mheán Fómhair 2015 ceapadh Orla mar Cheannaire Foirne do Mhatamaitic na Bunscoile sular ceapadh í mar Leas-Stiúrthóir Gníomhach Oibríochtaí agus Comhtháthú Seirbhíse i nDeireadh Fómhair 2017.
 
Comhordaitheoir Náisiúnta 

Anne Brosnan

Comhordaitheoir Náisiúnta

STEM

Thosaigh Anne ag obair le SFGM i mí Mheán Fómhair 2017 mar Chomhordaitheoir Náisiúnta STEM agus bhí freagracht ar leith aici as an bhFoireann Tacaíochta Matamaitice. Ba mhúinteoir Matamaitice í i bPobalscoil Bhaile Átha Fhirdhia go dtí gur tháinig sí ar iasacht mar Oifigeach Forbartha Réigiúnaí go dtí Seirbhís Tacaíochta Matamaitice an Teastais Shóisearaigh sa bhliain 2002. Sa bhliain 2004 bhí sí mar bhall den Fhoireann Teagaisc agus Foghlama don 21ú hAois (TL21) mar ánra taighde in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. Nuair a chríochnaigh TL21, bhí sí mar bhall d’Fhoireann Tacaíochta Matamaitice na Seirbhíse Tacaíochta Dara Leibhéal. Sa bhliain 2008, ceapadh í mar Chomhordaitheoir Náisiúnta d’Fhoireann Forbartha an Tionscadail Mata agus bhí freagracht uirthi as tacaíocht forbartha gairmiúla a chur ar fáil do mhúinteoirí Matamaitice iar-bhunscoile le linn chur chun feidhme an churaclaim nua Matamaitice. Ó shin i leith, lean Anne ar aghaidh ag stiúradh an tsoláthair forbartha gairmiúla leanúnaí do Mhúinteoirí Matamaitice Iar-Bhunscoile lena n-áirítear forbairt ar chlár Ceachtanna Staidéir náisiúnta agus an Chomhdháil Bhliantúil Maths Counts.

 

Ceannairí Foirne 

 

Tacaíonn ceannairí foirne  leis an lucht ardbhainistíochta chun obair SFGM a chomhordú. Bainistíonn siad foireann comhairleoirí, comhlach agus éascaitheoirí áitiúla, rud a chuimsíonn dearadh, pleanáil, sceidealú, monatóireacht, athbhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar chláir forbartha gairmiúla laistigh dá sainchúram.  Tá freagracht ar Cheannairí Foirne as réimse a bhfuil tosaíocht náisiúnta leis.   Is iad seo a leanas ár gceannairí foirne agus  a réimsí freagrachta :

 

Nuala Taaffe

Ceannaire Foirne

Ceannaireacht Scoile

Is príomhoide bunscoile í Nuala ar iasacht ó Scoil Náisiúnta Iósaf i gCill an Iomaire, Co. Liatroma. D’oibrigh sí mar phríomhoide teagaisc ar feadh deich mbliana agus mhúin sí i scoileanna éagsúla i ndiaidh di céim a fháil ó Choláiste Dhún Carúin sa bhliain 1988. Tháinig Nuala ar iasacht chuig an SFGM sa bhliain 2015 mar Chomhairleoir Ceannaireachta. Nuair a bhí sí i mbun an róil seo, d’oibrigh sí ar dhearadh agus ar sholáthar na gcúrsaí Misneach, Forbairt agus Tánaiste do cheannairí scoile agus ar Sheimineáir Lae ar shaincheisteanna reatha do phríomhoidí bunscoile. Sa bhliain 2017 ceapadh Nuala mar Cheannaire Foirne do Cheannaireacht Scoile SFGM. Comhordaíonn sí deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí anois do cheannairí scoile in earnáil na bunscoile agus iar-bhunscoile araon.

Enda Carr

Ceannaire Foirne

Ábhair STEM

Is múinteoir meánscoile Eolaíochta, Ceimice agus ICT é Enda agus tá sé ar iasacht faoi láthair ó Scoil Mhuire, Glas Naíon, i mBaile Átha Cliath. Tháinig sé ar iasacht chuig STEM in 2016 agus thacaigh sé le scoileanna san uimhearthacht agus sna heolaíochtaí sinsearacha mar aon le  páirt a ghlacadh sa ghrúpa a sholáthair na cláir forbartha gairmiúla leanúnaí Amgen Teach le dhá bhliain anuas i gcomhar le Schoolnet na hEorpa. I mí na Samhna 2017 ceapadh Enda mar Cheannaire Foirne do Ghairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT) agus don Chlár Idirbhliana araon. Stiúrann sé na hábhair seo a leanas chomh maith: Grafaic Dheartha agus Ríomhaireachta (GDR), Teicneolaíocht, Innealtóireacht, Staidéar Foirgníochta agus Eolaíocht Talmhaíochta, Bitheolaíocht, Ceimic, Fisic, Matamaitic Fheidhmeach, Ríomheolaíocht, Eacnamaíocht, Staidéar Gnó agus Cuntasaíocht na Sraithe Sinsearaí.

Anne Grills

Ceannaire Foirne

Ceannaire Foirne, Ábhair agus Cláir Iar-bhunscoile

Is múinteoir iar-bhunscoile Fraincise agus Béarla í Anne agus tá sí ar iasacht faoi láthair ó Manor House School i mBaile Átha Cliath. Tar éis di a bheith ina comhlach leis an SFGM sa réimse Nuatheangacha Iasachta, tháinig Anne ar iasacht chuig an SFGM sa bhliain 2016 chun tacaíocht a thabhairt do scoileanna teagasc agus foghlaim a fheabhsú agus i Meán Fómhair 2017 ceapadh í mar Cheannaire Foirne don Litearthacht Iar-bhunscoile, Scoileanna an Teastais Shóisearaigh (TSCS) agus Cláir na hArdteistiméireachta Feidhmí (ATF), agus na hábhair iarbhunscoile seo a leanas; Béarla na Sraithe Sinsearaí, Nuatheangacha, Eacnamaíocht Bhaile, agus ábhair Chultúrtha agus Chomhshaoil agus Polaitíocht agus an tSochaí.

Regina Dunne

Ceannaire Foirne 

Litearthacht

Is múinteoir bunscoile í Regina atá ar iasacht ó Scoil Náisiúnta Chaitríona, an Ros, Co. Bhaile Átha Cliath áit a raibh sí ina múinteoir ranga agus ar oibrigh sí i dtacaíocht don Bhéarla mar Theanga Bhreise. Tháinig sí isteach  sa SFGM i Meán Fómhair 2015 mar Chomhairleoir Litearthachta. Ba Chomhordaitheoir Acadúil í do Theagasc agus Foghlaim an Bhéarla ag an Aonad Teanga Feidhmeach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath idir 1996 agus 2006. Ceapadh í mar Cheannaire Foirne don Litearthacht Bhunscoile i Meán Fómhair 2017.

Lisa Ní Dhoinnléibhe

Ceannaire Foirne 

Teangacha na Bunscoile

Múinteoir bunscoile is ea Lisa atá ar iasacht ó Ghaelscoil Aonach Urmhumhan san Aonach áit ar oibrigh sí mar múinteoir príomhshrutha ranga. Tháinig Lisa isteach sa SFGM sa bhliain 2015 agus d’oibrigh sí i dtosach mar chomhairleoir Gaeilge ag tacú le scoileanna leis an nGaeilge agus le féinmheastóireacht scoile. Ina dhiaidh sin, d’oibrigh sí mar chomhairleoir leis an bhFoireann do Churaclam Teanga na Bunscoile áit ar ghlac sí páirt i ndearadh agus seachadadh seimineár agus i dtacaíocht scoile. Ceapadh Lisa mar Cheannaire Foirne do Theangacha na Bunscoile i Mí na Samhna 2017.

Realtín Berry

Ceannaire Foirne (gníomhach)

Uimhearthacht

Múinteoir bunscoile is ea Realtín atá ar iasacht ó Scoil Náisiúnta Iósaf sa Tulach Mhór. Mhúin Realtín ar bhonn príomhshrutha agus i gcomhthéacs ilghrád agus d’oibrigh sí mar Mhúinteoir Tacaíochta Teanga sular tháinig sí ar iasacht chuig an SFGM in 2015. Mar chomhairleoir leis an SFGM thacaigh Realtín le scoileanna díriú ar theagasc agus foghlaim san uimhearthacht a fheabhsú trí theagasc foirne, féinmheastóireacht scoile agus comhtháthú teicneolaíochtaí digiteacha. Ceapadh Realtín mar Cheannaire Foirne Gníomhach d’Uimhearthacht an SFGM sa bhliain 2017. Stiúrann sí agus bainistíonn sí deiseanna forbartha gairmiúla san Uimhearthacht, san Eolaíocht agus i dTacaíocht Foghlama anois.

Leanne Traynor

Ceannaire foirne

Sláinte agus Folláine

Is Múinteoir Bunscoile í Leanna atá ar iasacht ó Scoile Speisialta Radharc an Locha i nGaillimh, áit ar oibrigh sí le scoláirí faoi Mhíchumas Éadrom Ginearálta Foghlama agus le scoláirí a raibh Uathachas orthu. Ba bhall den Fhoireann Sláinte agus Folláine í i Mí na Samhna 2016 agus thacaigh sí le múinteoirí maidir leis an gclár Bí Sábháilte athbhreithnithe mar aon le Cosaint Leanaí, OSPS, Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta, Frithbhulaíocht agus Folláine an Mhúinteora. I Mí an Mheithimh 2017, ceapadh Leanna mar Cheannaire Foirne don tSláinte agus Folláine.  Seo ról trasearnála a stiúrann OSPS, Folláine agus Cosaint Leanaí ag leibhéil Bhunscoile agus Iar-bhunscoile mar aon le Corpoideachas Bunscoile agus Iar-bhunscoile. 

Mark Finlay

Ceannaire foirne

Teicneolaíochtaí Digiteacha

Múinteoir bunscoile is ea Mark atá ar iasacht ó Scoil Náisiúnta Pháirc na Sceach, Gaillimh, áit ar oibrigh sé mar mhúinteoir tacaíochta foghlama agus mar mhúinteoir ranga príomhshrutha. Thosaigh sé ag obair leis an SFGM in 2014 mar chomhairleoir réigiúnach don Uimhearthacht agus don ICT don teagasc agus don fhoghlaim. Ina dhiaidh sin i mí Dheireadh Fómhair 2016 ceapadh Mark mar Cheannaire Foirne do na Teicneolaíochtaí Digiteacha.

Seosamh Mac an Iomaire

Ceannaire foirne

Gaeilge

Is múinteoir bunscoile é Seosamh atá ar iasacht ó Ghaelscoil Mhic Amhlaigh, Gaillimh.  Thosaigh sé leis an gClár Tacaíochta don Churaclam Bunscoile (PCSP)  in 2006 mar chuiditheoir Gaeilge agus chuaigh sé ar aghaidh ag obair mar chuiditheoir Gaeilge / Tús Maith leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna ( PPDS ) ina dhiaidh sin. D'oibrigh Seosamh mar Chomhairleoir Uimhearthachta don tSeirbhís Um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) le roinnt blianta anuas. Tá Seosamh ag obair anois mar Cheannaire Foirne don Ghaeilge